03.03.2021 ÕES koosolek: Mait Sepp “Kui välk tapab – pikseohvrid Eestis aastatel 1880–1940”

Olete oodatud kuulama Õpetatud Eesti Seltsi koosolekut, mis toimub kolmapäeval, 3. märtsil 2021 kell 16.15.

Ettekande peab Mait Sepp teemal “Kui välk tapab – pikseohvrid Eestis aastatel 1880–1940”

Hinnanguliselt hukub igal aastal maailmas välgu tagajärjel 24 000 inimest ja ligi veerand miljonit saab vigastada. Teadaolevalt sai Eestis viimati inimene pikselöögist surma 1998. aasta juunis.

Kuidas aga olid lood meie maal ligi sada aastat tagasi, kui suurem enamus eestlastest elas külades ja askeldas põldudel? Ettekandes tutvustataksegi uuringut, mille eesmärgiks oli teada saada kui palju, kes ja mis asjaoludel Eestis välgu läbi aastatel 1880–1940 hukkus. Uuringu algallikateks on vanad ajalehed, millest kogutud andmeid täiendati ja kontrolliti ametliku statistika, kirikuraamatute jm andmestiku põhjal.

Uuringu tulemused näitavad, et pikne tappis aastas keskmiselt 7–8 inimest. Mõnevõrra ootamatult see arv vaadeldava perioodi jooksul praktiliselt ei vähenenud. Küll aga vähenes hoones hukkunute arv, mis viitab uuendustele taluarhitektuuris. Välguohvriks on tavaliselt mehed, kuid võrreldes teiste sarnaste uuringutega, on meie hukkunute seas ebaproportsionaalselt palju naisi. Nendest ja veel mitmetest teistest seaduspäradest ettekandes räägitaksegi.

Ettekannet on võimalik jälgida vaid videosilla vahendusel.

Ettekannet on võimalik jälgida: https://bit.ly/3dFIG0O

Ülekande edastamiseks kasutatakse Teams platvormi.

Kõik oodatud videosilla vahendusel kuulama!

 

„Kelle nägu oli Eesti esimene põhiseadus?“

 

Õpetatud Eesti Selts, Tartu Ülikool ja Teaduste Akadeemia kutsuvad kõiki Eesti ajaloo ja riigiõiguse huvilisi 21. detsembril 2020 kl 10.00–14.35 toimuvale konverentsile „Kelle nägu oli Eesti esimene põhiseadus?“

1920. aasta põhiseaduse loojad tõid Asutavasse Kogusse oma oskused ja teadmised, vaidlustes kõlasid nii ideaalid kui ka kartused, millega riigi tähtsaim seadus pidi saadikute meelest arvestama.Põhiseaduse jõustumise sajandal aastapäeval räägivad ajaloolased ja õigusteadlased Eesti konstitutsiooni kujunemisest ja esimestest kujundajatest.

Konverentsi info ja programm on leitav  siit. 

Lisaks on programm on leitav ka Konverents Põhiseadus 1920_Programm.

Konverents on tasuta ja toimub veebiülekandena Zoomis.

Passcode: 042890

Webinar ID: 822 7130 2758

Täiendav info: marju.luts-sootak@ut.ee, hannes.vallikivi@gmail.com

V6 Konverents Põhiseadus 1920_Programm

9.12.20 ÕES koosolek: Katre Luhamaa “Eesti kohtusüsteem ja kohtunikkond reformide keskel 1988-1994”

Olete oodatud kuulama Õpetatud Eesti Seltsi koosolekut, mis toimub kolmapäeval, 9. detsembril 2020 kell 16.15.

Ettekande peab Katre Luhamaa teemal: “Eesti kohtusüsteem ja kohtunikkond reformide keskel 1988-1994”.

Ettekandes vaadeldakse Eesti kohtusüsteemi reformimist Eesti üleminekuperioodil ning kohtunikkonna uuendamist ja uuenemist ajavahemikus 1988-1994. Kohtusüsteem ja kohtunikkond on üks keskseid õigusriigi võimuharusid, kelle abil jõuab muutunud õiguskord igapäevaellu. Katre Luhamaa ettekandes vaadeldakse erinevaid kohtureformi ettappe üleminekuaja algusest kuni uue kohtute seaduse rakendamiseni 1993. aastal. Analüüs käsitleb nii kohtu institutsionaalset reformi sh Riigikohtu tööle hakkamist, kui ka kohtunikkonna väljavahetamist. Analüüsis küsitakse ka laiemalt, kuidas mõisteti reformide kontekstis õigusriigi põhimõtet ning millisena nähti kohtusüsteemi ning kohtunike rolli demokraatlikus ühiskonnas.

Ettekannet on võimalik jälgida vaid elektrooniliselt.

Ühine Zoomi kohtumisega:
https://uib.zoom.us/j/6026881481?pwd=NDNQbVNVOUZVVGlnMzN3MHBFNmlrUT09

ID: 602 688 1481
salasõna: 645044

25.11 ÕES koosolek: Hent Kalmo “Mis juhtus Toompeal 16. juunil 1940?”

Olete oodatud järgmisele Õpetatud Eesti Seltsi koosolekule, mis toimub kolmapäeval, 25. novembril 2020 kell 16.15 Jakobi 2-224.

Ettekande peab Hent Kalmo teemal “ Mis juhtus Toompeal 16. juunil 1940?”

16. juuni õhtul langetati Toompeal üks Eesti ajaloo valusamatest otsustest – võtta protesteerimata vastu Nõukogude Liidu ultimaatumis esitatud nõudmised ja lubada täiendavate vägede toomist Eestisse. Sellele otsusele eelnenud arutelusid on õnnestunud taastada ainult üldjoontes. Ettekandes antakse ülevaade sündmustest Toompeal kogu päeva vältel, tuginedes teiste hulgas mõnele ajalookirjanduses seni kasutamata allikale. Otsusele vahetult eelnenud ja järgnenud sündmuste valgustamine aitab selgitada, millist laadi vastupanu võis sel päeval üldse kõne alla tulla ning millistel kaalutlustel hoiduti protesteerimisest. Ettekandes näidatakse, et lisaks sõjalise vastupanu lootusetusele olid ka õiguslikud põhjendused selleks, et mitte kasvõi sümboolselt õhku lasta.

Ettekannet on võimalik jälgida elektooniliselt: https://bit.ly/3fu7BTL

Ülekande edastamiseks kasutatakse Teams platvormi.

Kõik oodatud!

11.11. ÕES koosolek: Tõnu Viik “Kuidas on kuulus šotlane David Brewster seotud Eestiga?”

Olete oodatud järgmisele Õpetatud Eesti Seltsi koosolekule, mis toimub kolmapäeval, 11. novembril 2020 kell 16.15 Jakobi 2-224.

Ettekande peab Tõnu Viik teemal “Kuidas on kuulus šotlane David Brewster seotud Eestiga?”

Üllataval kombel on Brewsteril seosed Eestiga täiesti olemas, isegi kolme, võib-olla isegi nelja erinevat liini pidi.

Kõik need seosed on üsna kaudsed, kuid siiski selgesti jälgitavad. Võib-olla kõige otsesem on see, et Tallinnas sündinud baltisakslane Seebeck avastas fotoelastsuse ja mõni aeg hiljem tegi sedasama ka Brewster ning hakkas esmaavastaja au eest võitlema.

Ülejäänud seosed on kõik Brewsteri hea tuttava polümaat Mary Somerville’i kaudu, kuid mitte vähem huvitavad. Millised siis täpsemalt, kuuleme loengus.

Kõik oodatud!

28.10 ÕES koosolek: Joosep Susi “Mis on (eesti) luule 21. sajandil?”

Olete oodatud järgmisele Õpetatud Eesti Seltsi koosolekule, mis toimub kolmapäeval, 28. oktoobril 2020 kell 16.15 Jakobi 2-224.

Ettekande peab Joosep Susi teemal „Mis on (eesti) luule 21. sajandil?“

Alates Jaan Bergmanni 1878. aastal Sakala veergudel ilmunud kirjutisest on eesti kirjandusteaduslikul ja -kriitilisel väljal ilmunud rohkelt katsetusi määratleda luule ja/või lüürika tähendusväli ja olemus. Enamasti tõukuvad sellised arutelud asjaolust, et esile on kerkinud mõni senisesse mustrisse sobimatu poeetika või on teisenenud arusaam nn arhetüüpsest luuletusest. Seetõttu iseloomustab luule piiride üle polemiseerimine valdavalt ka laiemaid arusaamu luulest ja muidugi ka n-ö väärtuslikust luulest.

Ettekandes süstematiseeritakse senised luulemääratlused, et jälgida, kuidas on viimase pooleteise sajandi vältel muutunud hoiakud luulele kui niisugusele. Ettekandes paigutatakse need lähenemisviisid kohakuti rahvusvaheliselt enim tähelepanu pälvinud definitsioonidega ning teiselt poolt aruteludega küsimuse üle „Mis on kunst?“ – ilmneb näiteks, et suur osa eesti luulemääratlustest suhestub rohkemal või vähemal määral institutsionaalse kunstiteooriaga.

Sedakaudu üritab ettekandja põgusalt mõtiskleda alljärgnevatel küsimustel. Missugused tunnusjooned põlistavad käesoleva sajandi (eesti) luulet/lüürikat ja mil määral on see seotud kitsamalt just eesti kultuuriruumi ja luuletraditsiooniga? Kuivõrd on viimastel kümnenditel teisenenud luuletuse arhetüüp? Ja lõppeks, kuidas ülepea kirjeldada luule funktsiooni nüüdiskultuuris?

Kõik oodatud!

14.10 ÕES koosolek: Igor Kopõtin “Rahvuse kool: rahvusarmee kontseptsioon ja praktika Eestis 1918-1940”

Olete oodatud järgmisele Õpetatud Eesti Seltsi koosolekule, mis toimub kolmapäeval, 14. oktoobril 2020 kell 16.15 Jakobi 2-224.

Ettekande peab Igor Kopõtin teemal „Rahvuse kool: rahvusarmee kontseptsioon ja praktika Eestis 1918-1940”.

Eesti rahvusriigi loomisega tuli üles ehitada ka rahvusliku sõjaväge. Vabadussõja algul pöörati küllaltki pragmaatilist tähelepanu sellele, kuidas luua relvajõude, mis suudaks ennekõike tagasi tõrjuda bolševikkude pealetungi. Vaid Vabadussõja lõppu jõudes kerkis küsimus, mis oleks Eesti rahvusarmee ning millised pidanuks olema selle põhimõtted. Probleemi hakati kogu ühiskonnas teravalt tunnetama siiski pärast Vabadussõja lõppu, mil ajakirjanduses juhiti tähelepanu mõningatele väärnähtustele Eesti sõjaväes – vene keele kasutamisele igapäevases teenistuses, venepärasele sõjaterminoloogiale ning veneaegsete kommete kasutamisele. Süüdlasteks üritati teha „optante“, „vilnolasi“ ja „denikinlasi“, kes olevat meelega eiranud Eesti rahvuslikke põhimõtteid Eesti sõjaväe ülesehitustöös. Kuidas arenes aga olukord edasi,  mis põhimõttel ehitati ülesse Eesti rahvuslikku sõjaväge, kuidas mõistis Eesti ohvitserkond rahvusriiki, kuidas toimus rahvusliku ideoloogia edasi andmine sõduritele ning millist tulemust see andis? Need küsimused on aktuaalsed ka tänapäeval, sest Eesti riik jätkab rahvuslikku kursi ning nendele küsimustele keskendub ka tulevane loeng.

Kõik oodatud!

 

30.09 ÕES koosolek: Monika Reppo eksootika, romantika ja poliitika – linnukujutised Eesti arheoloogilisel klaasil

Olete oodatud järgmisele Õpetatud Eesti Seltsi koosolekule, mis toimub kolmapäeval, 30. septembril 2020 kell 16.15 Jakobi 2-224.

Ettekande peab Monika Reppo teemal „Eksootika, romantika ja poliitika – linnukujutised Eesti arheoloogilisel klaasil”.

Muuseumiriiulitel ootavad avastamist ja uurimist tuhanded ja tuhanded klaasikillud. Alustades kaunistamata aknaklaasist ning lõpetades mitmevärviliste vitraažide ja rikkalikult graveeritud peekritega, on arheoloogiliselt avastatud klaasi hulk Eestis suur. Samas on põhjalikult uurimata teemasid mitmeid. Üks nendest on klaasi kaunistusmotiivid. Käesolev ettekanne vaatleb maalitud, graveeritud ning muul moel valmistatud linnukujutisi Eesti kesk- ja uusaegsel klaasil. Üritatakse mõtestada motiivide tagamaid ning selgitada, kust jõudsid Eestisse papagoide, pelikanide ja muude eksootiliste linnukujutistega klaasid. Samuti vaadeldakse kaunistusvõtete arengut läbi aastasadade arheoloogilise materjali põhjal.

Kõik oodatud!

16.09 ÕES koosolek: Mihkel Mäesalu Põhja-Eesti ja Taani kuningavõimu kriis 14. sajandi I poolel

Olete oodatud järgmisele Õpetatud Eesti Seltsi koosolekule, mis toimub kolmapäeval, 16. septembril 2020 kell 16.15 Jakobi 2-224.

Ettekande peab Mihkel Mäesalu teemal „Põhja-Eesti ja Taani kuningavõimu kriis 14. sajandi I poolel”.

Taani kuningavõim sattus 14. sajandi I poolel sügavasse kriisi. Kuninga rahavajaduse tõttu panditi aina enam maavaldusi Holsteini krahvidele ja Taani ning Põhja-Saksa ülikutele kuni 1330. aastate alguseks oli sisuliselt kogu kuningriik välja panditud. Ainsaks erandiks oli Põhja-Eesti. Kuningavõimu kriisi tulemusena jäi Taani troon Kristoffer II (1320–1326 ja 1329–1332) surma järel vakantseks. Kui Valdemar IV õnnestus 1340. aastal Taani troonile tõusta asus ta erakorraliste maksude abil kuningriiki pandivaldajate käest välja ostma. Ka Põhja-Eesti müümist Saksa ordule 1346. aastal on üldiselt peetud üheks vahendiks pandivalduste välja ostmiseks vajaliku raha saamiseks. 
 
Valitseva ajalookäsitluse järgi puudus Taani kuningatel 14. sajandi I poolel huvi Põhja-Eesti vastu ja nad olevat pigem eelistanud selle kellelegi maha müüa. Seevastu siinsed vasallid eelistasid jääda Taani kuninga võimu alla, aga mitte lojaalsusest kuningale vaid seetõttu, et kaugel Taanis asunud kuningas jätnud neile Eestimaal võrdlemisi vabad käed. 
 
Ettekandes seatakse senine narratiivi kahtluse alla väites, et Taani kuningal oli 14. sajandi I poolel jätkuvalt huvi säilitada oma võim Põhja-Eesti üle ning et siinseid vasalle võib pigem pidada kuningale lojaalseteks. Põhja-Eesti müümine Saksa ordule võis olla tingitud Valdemar IV keerulisest poliitilisest seisust ja tõigast, et Jüriöö ülestõusu maha surumise järel oli ordu Põhja-Eesti kuninglikud linnused enda kätte haaranud. Käsitletakse ka võimalust, et Jüriöö ülestõusu puhkemise taga võisid olla Valdemar IV poolt 1340. aastal Põhja-Eestis kehtestatud erakorralised maksud.
 
Kõik oodatud!

11.03 ÕES koosolek: Johanna Ross nõukogude kirjanduskriitikast

Järgmine Õpetatud Eesti Seltsi koosolek toimub kolmapäeval, 11. märtsil 2020 erandkorras kell 16.30 Jakobi 2-230.

Ettekande peab Johanna Ross teemal “Mis on nõukogude kirjanduskriitika?”

On teada, et nõukogude kirjanduskriitika oli paljuski poliitiline instrument. Stalini ajal valmistas teose hukkamõistmine sageli ette autori põlustamist; hiljem jällegi võis kriitik osava tõlgenduse abil kahtlast kirjandusteost kaitsta, põlustatud autori taas salongikõlbulikuks muuta. Kas selle kõige juures jäi mingit ruumi ehedateks esteetilisteks hinnanguteks ja kuidas neid ära tunda? Kuidas suhtuda nõukogude kriitikusse – kas ta on kirjaniku sõber või vaenlane, tuim politruk või olulistes asjades kaasamõtleja?

Ettekandes annan põgusa ülevaate nõukogude (eesti) kirjanduskriitika arengust, jõujoontest, olulisematest märksõnadest.

 

Kõik oodatud!