Publikatsioonid

Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat on alates 2011. aastast avatud juurdepääsuga.

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her insitution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is an accordance with the BOAI definition of open access. 

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 4.0 Rahvusvaheline litsentsiga.

Nõuded artiklitele:ÕES aastaraamatu autori meelespea

 

Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat / Yearbook of Learned Estonian Society

Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat avaldab seltsi põhitegevusvaldkondadega – eesti rahva mineviku, oleviku, keele, kultuuri, kirjanduse ning geograafiaga seotud teadusartikleid, mis põhinevad seltsi avalikel ettekandekoosolekutel peetud esinemistel. Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamatu artiklid on eelretsenseeritavad ning retsenseerimine on anonüümne. Samuti on artiklite valdamine tasuta. Avaldamise õigus: Õpetatud Eesti Selts ja autorid. Autoriõigus: autorid.

Yearbook of Learned Estonian Society generally accepts articles on Estonian history, culture, language, and geography, written in Estonian. On rare occasions, we might consider translating a manuscript on a relevant topic for publication. The articles are based on presentations held on the public meetings of the Society. The articles are peer reviewed, it is anonymous and the authors of the articles are not charged any fees. Right of publication: Learned Estonian Society and authors. Copyright: authors.

 

Avaldamiseetika / Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamatu toimetus järgib COPE-i (Committee on Publication Ethics) kirjastamiseetika printsiipe ning lähtub Eesti heast teadustavast.

The editorial board of Yearbook of Learned Estonian Society (Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat) follows the best practices in the ethics of scholarly publishing stated in the Code of Conduct of COPE (Committee on Publication Ethics) and the Estonian Code of Conduct for Research Integrity.

 

Aastaraamatu ajalugu / History of yearbook

  1. aastal asutatud Õpetatud Eesti Seltsi esimene aastaraamat ilmus saksakeelsena 1864. aastal. 1930-37 kandis see Eesti- ja Saksakeelset paralleelnime, 1938. aastast (seltsi 100. juubel) Eesti- ja Ladinakeelset paralleelnime. Okupatsioonide perioodil aastaraamat ei ilmunud. Selts taastati 1988. aastal ning uuesti ilmus aastaraamat 1995. aastal hõlmates artikleid aastatel 1988–1993 peetud ettekannetest. 2006. aastast ilmub aastaraamat iga-aastaselt.

Publication started in German as „Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat“ in 1864. For the issues of 1928-1937 parallel name in Estonian and German „Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat“ / „Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft“. Since the issue of 1938 (i.e. the centenary jubilee of the Society) has parallel name in Estonian and Latin: „Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat“ / Annales Litterarum Socieatatis Esthonicae”. The continuity of the yearbook was disrupted during the occupations in 1940-1987. The issue was continued with volumes for the years 1988-1993 in 1995. Since 2006 the yearbook has been published regularly as hardback issue, one  number per year.

Ilmunud:

ÕES aastaraamas 2022 / The Yearbook of Learned Estonian Society 2022

Tartu, 2024, — lk. Hind: 12€

Toimetus / Editors: täieneb peagi

Artiklid:

Taavi Pae, Ats Remmelg, Jussi S. Jauhiainen: Majandinimed
Eesti NSV-s

 
 Summary: Collective and State Farm Names in the Estonian SSR

Lembi Anepaio, Janet Laidla: Esimesed
doktorikraadiga naised tänapäeva Eesti aladelt

 
 Summary: The First Female PhDs from the Present-day Estonian Area

Hesi Siimets-Gross: Jüri Uluots Peterburi
ülikooli üliõpilasena ja tema teadlastee algust kujundanud õppejõud

 
 Summary: Jüri Uluots as a Student at the University of St
Petersburg and the Professors Who Shaped his Early Career as a Legal Scholar

Liisi Veski: Jüri Uluots ühiskondlikes
organisatsioonides ja liikumistes

 
 Summary: Jüri Uluots in Societies and Movements

Mihkel Mäesalu: Jüri Uluotsa käsitlus eestlaste
lepingutest võõrastega 13. sajandil uuemate uurimuste valguses

 
 Summary: Jüri Uluots’ Study of the Treaties between Estonians and
Foreigners in the 13th Century in the Light of Recent Research

Hegely Klaus: Otto Müntheri
“Sulejoonistused” eesti tööliskirjanduses

 
 Summary: “Feather Drawings” by Otto Münther in Estonian
Working-class Literature

Kokkuvõtted:

Heiko Pääbo: Identiteediloome Eesti ajalooõpikutes:
rahvusliku meie ja oluliste teiste kuvand

Hannes Vallikivi: Lõbus burš? Pedant? Auahne?
Läbinisti aus? Jüri Uluots kaasaegsete mälestustes

Liisi Veski: Üldhuvi ja ühiseluline
solidariteet: Poola aprillikonstitutsiooni mõjust 1937. aasta Eesti
põhiseadusele aj Pätsi autoritaarsele perioodile

Marju Luts-Sootak: Jüri Uluots eestlastele
loomuomasest kollektiivsusest

Erki Tammiksaar, Taavi Pae: Tartu
ülikooli väärisasjad, Edgar Kant, pagulased ja poliitika

Agur Benno: Maanõunik Hermann Ludwig von
Löwensterni lapsed kui erandlik autorite kogum baltisaksa memuaarkirjanduses

Ott Kurs: Soome suund: naabermaa maateadlased ja
Eesti

Mari-Leen Tammela: Lisandusi Jaan Teemanti
eluloole

   ÕES aastaraamat 2021 / The Yearbook of Learned Estonian Society 2021

   Tartu, 2023, kõvaköide, 198 lk. Hind: 12 €

   Toimetus / Editors: Andres Andresen, Brita Melts, Marju Luts-Sootak, Tõnu Tannberg, Taavi Pae, Mairi Kaseorg, Mihkel Mäesalu (peatoimetaja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Artiklid:

Mait Sepp, Taavi Pae, Evelyn Uuemaa: Välgusurmad Eestis 1880–1940 Sepp, Pae, Uuemaa

   Summary: Lightning fatalities in Estonia 1880–1940

Kristjan Kaljusaar: Virumaa läänimehed 13. sajandi esimesel poolel Kaljusaar

   Summary: Vassals in Vironia in the First Half of the Thirteenth Century

Ago Raudsepp: Kas demokraatia ja julgeoleku vahel on seos ja kas see seos kehtib ka 1934. aasta riigipöördejärgse Eesti kohta? Raudsepp

   Summary: Is there a relationship between democracy and security and does this relationship apply to Estonia after the 1934 coup?

Marju Luts-Sootak: Tartu Ülikooli õigusteaduskond Saksa okupatsiooni ajal 1941–1944 Luts-Sootak

   Summary: The University of Tartu Faculty of Law during the 1941–1944 German occupation of Estonia

Juhan Saharov: Isemajandamisest suveräänsusesse: mõistete revolutsioon Eesti NSVs 1987–88 Saharov

   Summary: “Self-Management” to “Sovereignity: Conceptual Revolution in the Estonian SSR (1987–88)

Harry Liivrand: August von Kotzebue eksliibrise ikonograafia ning kirjaniku raamatukogu rekonstrueerimisest Liivrand

   Summary: Iconography of August von Kotzebue’s bookplate and the reconstruction of his personal library

Kokkuvõtted: Kokkuvõtted

Sven Vabar: Mehis Heinsaar kapitalismi igavuse vastu                                                           

  ÕES aastaraamat 2020 / The Yearbook of Learned Estonian Society 2020

   Tartu, 2022, kõvaköide, 224 lk. Hind: 12 €

    Toimetus / Editors: Tõnu Tannberg, Heiki Valk, Tiit Rosenberg, Mihkel Mäesalu, Andres
Andresen, Taavi Pae, Mairi Kaseorg, Annika Jõgiste-Johanson, Marju Luts-Sootak
(peatoimetaja)

 

 

 

 

Artiklid:

Larissa Leiminger: Das Problem der Zugänglichkeit und Kontextualisierung der Sammlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft Leiminger

Summary: The Problem of Accessibility and Contextualisation of the Collections of the Learned Estonian Society

Madis Maasing: 16. sajandi I poole Liivimaa allikad Preisimaa Kultuuripärandi Riiklikus Salaarhiivis Maasing

Summary: Livonica in Prussian Privy State Archives

Monika Reppo: Eksootika, romantika ja poliitika – lindude ja teiste tiivuliste kujutised Eesti arheoloogilisel klaasil Reppo

Summary: Exotic, romance, politics – depictions of birds on Estonian archaeological glass

Igor Kopõtin: Rahvuse kool: Eesti rahvusarmee kontseptsioon ja praktika 1920–1940 Kopõtin

Summary: School of Nation: The Concept and Praxis of the Estonian National Army (1920–1940)

Ago Pajur: Riigikaitseküsimused Eesti 1920. aasta põhiseaduse aruteludes Pajur

Summary: National defence matters in discussions on Estonian Constitution 1920

Hannes Vallikivi: Eesti 1920. aasta põhiseaduse loojad ja nende päritolu Vallikivi

Summary: The Founders of Estonia’s 1920 Constitution and Their Background

Margo Roasto: Eesti vasakerakondade suhtumine revolutsiooni 1919. aasta kevadel Roasto

Summary: Estonian Left-wing Political Parties’ Attitudes Towards Revolution in the Spring of 1919

Mart Kuldkepp: Vähemusrahvuste küsimus Eesti riikluse tekke- ja algusperioodil Kuldkepp

Summary: The National Minority Question during the Establishment and Earliest Stages of Estonian Statehood

Martin Malve: Vanimatest koljuoperatsioonidest Eestis Malve

Summary: About the earliest cases of trepanation in Estonia

Kokkuvõtted: Kokkuvõtted

Taavi Pae: Eesti rahvusatlas ja ÕES

Johanna Ross: Mis on nõukogude kirjanduskriitika?

Mihkel Mäesalu: Põhja-Eesti ja Taani kuningavõimu kriis 14. sajandi I poolel

Tõnu Viik: Kuulsa šotlase David Brewsteri seosed Eestiga

 

ÕES aastaraamat 2019 / The Yearbook of Learned Estonian Society 2019

      Tartu, 2020, kõvaköide, 200 lk. Hind: 8 €

     Toimetus / Editors: Andres Andresen, Taavi Pae, Freydis Ehrlich,  Annika Jõgiste-Johanson, Marju Luts-Sootak (peatoimetaja)

     Rahvusvaheline toimetuskolleegium/     International Editorial BoardDorothee M. Goeze (Saksamaa), Kalervo Hovi  (Soome), Aleksander Loit (Rootsi), Raimo Raag (Rootsi), Toivo Ü. Raun (USA), Seppo Zetterberg (Soome), Mart Kuldkepp (Suurbritannia)

 

 

 

Artiklid: 

Karmen Trasberg: Õpetajate seminarid 1919–1940 haridusuuenduse kontekstis Trasberg

Summary: Estonian teachers’ seminars 1919–1940 in the context of new education

Mihkel Mäesalu: Tartu piiskop Dietrich Damerow ja Saksa ordu Mäesalu

Summary: Bishop Dietrich Damerow of Tartu and the Teutonic Order

Marju Luts-Sootak: Baltisaksa eraõigusteaduse suurkuju Carl Erdmann (1841–1898) ja mõni väiksem ka Luts-Sootak

Summary: The luminary of Baltic private law studies Carl Erdmann (1841−1898) and some minor figures

Hesi Siimets-Gross, Merike Ristikivi, Katrin Kello: Teel vabaduse poole: roomaõiguslik põhimõte favor libertatis Eesti- ja Liivimaa kohtutes 18. sajandi lõpukümnendeil Siimets-Gross, Ristikivi, Kello

Summary: Freedom: the principle of Roman law favor libertatis in the materials of 18th century Estonian and Livonian courts of higher instances

Madis Maasing: Reformatsioon, kirikuvarad ja võim – tüli Riia peapiiskopi ja linna vahel 1520.–1550. aastatel Maasing

Summary: Reformation, church property and power – conflict between the archbishop and the town of Riga from the 1520’s to the 1550’s

Marten Seppel: Liivimaa pärisorjus kameralistliku kriitika kumas. Johann Georg Eiseni teoreetilised lähtekohad Seppel

Summary: Livonian serfdom in the light of cameralist criticism: Johann Georg Eisen’s theoretical foundations

Kokkuvõtted: Kokkuvõtted

Terje Lõbu: Jaan Sarv, üks Eesti ülikooli rajajaid

Toomas Hiio: 19. sajandi ülikool: seisuste sepikoda

Dorothee M. Goeze: Majandus, perekond, sõbrad ja kultuurilised kavatsused 1832. aasta Liivimaal. Ühe Karl Eduard v. Lipharti (1808-1891) taasavastatud testamendi põhjal

Mihkel Truman: Arno Rafael Cederberg – praostipojast Tartu ülikooli professoriks

Tõnu Viik: Julius Kaljuvee (Kalkun), Ivan Reinwald ja Kaali järve mõistatus

Hannes Vallikivi: Põhiõiguste genees Eesti eelpõhiseadustes ja esimeses pärispõhiseaduses

Andris Šnē: Towards the national university in Latvia: higher education and research in late 19th and early 20th century Latvia

 

      ÕES aastaraamat 2018 / The Yearbook of Learned       Estonian Society 2018

Tartu, 2019, kõvaköide, 168 lk. Hind: 8 €

      Toimetus / Editors: Marju Luts-Sootak, Heiki Valk,         Brita Melts, Andres Andresen, Freydis Ehrlich, Kersti Taal           (peatoimetaja) 

       Rahvusvaheline toimetuskolleegium/     International Editorial BoardDorothee M. Goeze     (Saksamaa), Kalervo           Hovi (Soome), Aleksander Loit   (Rootsi), Raimo Raag (Rootsi), Toivo Ü. Raun (USA), Seppo   Zetterberg (Soome), Mart     Kuldkepp (Suurbritannia) 

      Artiklid: 

      Monika Reppo: Kümme liitrit klaasikilde Haapsalu     piiskopilinnuse käimlast ehk De la Gardie’d kui oletatav lüli Haapsalu ja Hüti vahel Reppo
Summary: Ten Litres of Glass from a Cesspit at Haapsalu Episcopal Castle – the De la Gardie Family as a supposed link between Haapsalu and Hüti  
Heiki Valk: Richard Hausmann – Eesti arheoloogia kunagine suurkuju Valk
Summary: Richard Hausmann – one-time Great Man of Archaeology in Estonia 
Reet Bender:
 Baltisaksa lastemängudest ja liisulugemissalmidest Alfred Schönfeldti sõnaraamatuarhiivi näitel Bender
Summary: On Baltic German Children´s Games and Sortition Rhymes from Alfred Schönfeldt´s Dictionary Archive 
Taavi Pae:
Eesti kirikute orienteeritus ilmakaarte suhtes Pae
Summary: Orienatation of Sacral Buildings in Estonia 
Karin Visnapuu:
Riigikohtu kontroll maareformi teostamise üle Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil Visnapuu
Summary: The Supreme Courts’s Ccontrol over the Execution of the Land Reform in Estonia during the First Period of Independence 

Kokkuvõtted: Kokkuvõtted

Kesti Taal: Õpetatud Eesti Seltsi ajaloo periodiseerimine (The Periodization of the History of the Learned Estonian Society)  
Janika Kronberg:
Eestlastest Riia vanglais 20. sajandi algul (Estonians in Riga Prisons at the Start of the 20th Century)

 

 

 

 

 Õpetatud Eesti Seltsi ajalugu

2018, kõvaköide, 375 lk

Autor: Kersti Taal

Toimetaja: Ivika Arumäe

Kirjastus Argo

 

 

 

 

ÕES aastaraamat 2017 / The Yearbook of Learned Estonian Society 2017

Tartu, 2018, kõvaköide, 250 lk. Hind: 8 

Toimetus / Editors: Marju Luts-Sootak, Heiki Valk, Tiit Rosenberg, Kersti Taal, Brita Melts, Tõnu Tannberg, Freydis Ehrlich, Andres Andresen (peatoimetaja/editor-in-chief)

Rahvusvaheline toimetuskolleegium/  International Editorial Board:

Dorothee M. Goeze (Saksamaa), Kalervo Hovi (Soome), Aleksander Loit (Rootsi), Raimo Raag (Rootsi), Toivo Ü. Raun (USA), Seppo Zetterberg (Soome), Mart Kuldkepp (Suurbritannia)

Artiklid: 

Kaur Alttoa:  Kus ikka asus Wemela kihelkond? Alttoa
Summary: Where was Wemela Parich actually located?
Madis Maasing: Tartu Piiskopkonna küsimus Vene-Liivimaa sõja ajal Maasing
Summary: The question of the Bishopric of Tartu (Dorpat) during the Russo-Livonian war
Reet Bender: Mäng ja mälu: baltisaksa mälupaigad Otto Pirangi kaardimängus “Baltisches Heimatquartett”
Summary: Games and Memory: Baltic German Sites of Memory in Otto Pirang´s Card Game “Baltisches Heimatquartett” (Baltic Home Quartet) Bender 1 Bender 2.
Ago Pajur: Peterburi eestlaste poliitilisest meelsusest 1917. aastal: ajalehe Pealinna Teataja põhjal Pajur
Summary: On the Political Sentiment of the St. Petergurg Estonians in 1917: based on Pealinna Teataja
Priit Rohtmets: Usuelu ümberkorraldamine Eestis revolutsioonilise 1917. aasta kevad-suvel Rohtmets
Summary: Reforming Religious Organisations in Estonia during the Revolutionary Year of 1917
Jüri Kivimäe: Hans Kruus tormisel aastal 1917 Kivimäe
Summary: Hans Kruus during the turbulent year 1917
Tiit Rosenberg: Theodor Pool 1917. aastal Rosenberg
Summary: Theodor Pool in 1917
Sten-Erik Tammemäe: Soome ja eesti teaduslike seltside koostööst aastatel 1918–1940 Tammemäe
Summary: Connections between the learned and scientific societies of Finland and Estonia from 1918 to 1940
Katrin Kiirend-Pruuli: Abikaasade isiklike suhete õiguslik korraldus Eesti esimesel iseseisvusperioodil: tee kaheliikmelise parlamendi suunas Kiirend-Pruuli

Summary: Personal Relations Between Husband and Wife During Estonian First Period of Independence: Moving Towards Two-Member Parliament

Kokkuvõtted:

Maarja Olli: Identiteet rooma rauaajal (50–450 pKr) Aakre ja Viimsi tarandkalmete näitel Olli
Marju Luts-Sootak: Keskaegsest lääniõigusest Eesti Vabariigi poliitiliseks tsemendiks: jagatud omandi karjäärist uuemas õigusajaloos Luts-Sootak
Viktor Kastra: Jaan Anvelt August Kastra vastu. Eesti töölisliikumise ajaloost Kastra

 

 

ÕES aastaraamat 2016 / The Yearbook of Learned Estonian Society 2016

Tartu, 2017, kõvaköide, 164 lk. Hind: 8 

Toimetus / Editors: Tõnu Tannberg, Brita Melts, Piret Õunapuu, Andres Andresen, Tiit Rosenberg, Heiki Valk, Freydis Ehrlich, Taavi Pae (peatoimetaja/editor-in-chief)

Rahvusvaheline toimetuskolleegium/  International Editorial Board:

Dorothee M. Goeze (Saksamaa), Kalervo Hovi (Soome), Aleksander Loit (Rootsi), Raimo Raag (Rootsi), Toivo Ü. Raun (USA), Seppo Zetterberg (Soome), Mart Kuldkepp (Suurbritannia)

Artiklid:

Eve Rannamäe:  Kolm tuhat aastat lambaid Eestis: zooarheoloogiline leiuaines ja emaliinide geneetiline mitmekesisus Rannamäe
Summary:
Three thousand years of sheep in Estonia: zooarchaeological material and genetic diversity of mitochondial DNA
Kersti Taal: Eesti keele küsimus Friedrich Reinhold Kreutzwaldi kirjavahetuses Taal
Zusammenfassung: Die Frage der estnischen Sprache im Briefwechsel von Fr. Kreutzwald
Tiit Rosenberg: 1877. a linnaomavalitsuse reform ja Tallinna baltisaksa linnapead 1878-1918 Rosenberg
Zusammenfassung: Die russische Stadtreform von 1877 und die deutchbaltischen Stadthäupter von Reval 1878-1819
Kadri Tael: Maareformi elluviijad kohtadel: riigimaade ülemad ja ringkonna valitsejad Tael
Summary: The implementors of the Land Reform: the State Land Superiors and District Rulers
Indrek Schwede: Jalgpall kui kasutamata vastupanurelv annekteeritud Eestis Schwede
Summary:
Football as an unused resistance weapon in annexed Estonia
Kalle Kasemaa: Kui religioosne on Iraan? Kasemaa
Zusammenfassung: Wie religiös ist der Iran?

 

Kokkuvõtted: Kokkuvõtted

Priit Rohtmets: Õitseng või madalseis? Esimene maailmasõda ja kirikuelu Eestis
Taavi Pae, Madli-Johanna Maidla: Vallanimede küsimus 1930. aastate vallareformis
Olev Liivik: Millisest rahvusest olid 1941. aastal Eestist Saksamaale ümberasunud? Rahvuse määramise poliitikatest ja dokumentidest Eesti Vabariigis ümberasumise valguses
Hain Rebas: Eesti koorilaulu lõhestatusest nõukogude aastail
Arvo Järvet:  Eesti veetornide ajaloost ja tänapäevast

 

 

 

ÕES aastaraamat 2015 / The Yearbook of Learned Estonian Society 2015

Tartu, 2016, kõvaköide, 276 lk. Hind: 8 €

            Toimetus/Editors:   Marju Luts-Sootak, Piret Õunapuu, Tiit Rosenberg, Andres Andresen, Kersti Taal, Heiki Valk, Taavi Pae, Freydis Ehrlich, Tõnu Tannberg (peatoimetaja/editor-in-chief)

            Rahvusvaheline toimetuskolleegium/  International Editorial Board:

Dorothee M. Goeze (Saksamaa), Kalervo Hovi (Soome), Aleksander Loit (Rootsi), Raimo Raag (Rootsi), Toivo Ü. Raun (USA), Seppo Zetterberg (Soome)

 

 

Artiklid:

Riina Rammo: Pilguheit Tartu keskaegse elaniku „rõivakappi“ Rammo
Summary: Peeking into the „wardrobe“ of an inhabitant of medieval Tartu
Mihkel Mäesalu: Ühe keskaegse õigusteksti kasutamisest. Mõõgavendade ordu Saksa ordusse inkorporeerimise üriku (1237) omaaegsed tõlgendused Riia peapiiskopi ja Saksa ordu vahelise konflikti kontekstis (1290. aastatest kuni 1480. aastateni) Mäesalu
Summary: Usage of a medieval legal text. How the papal bull on the incorporation of the Order of the Sword-Brothers into the Teutonic Order (1237) was used and interpreted during conflicts between the archbishops of Riga and the Teutonic Order (1298–1483)
Marju Luts-Sootak: Balti Eraseaduse (1864/65) koht ja kohatus Euroopa kodifikatsioonide peres Luts-Sootak
Zusammenfassung: Die Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit des Baltischen Privatrechts (1864/65) zu der Familie der europäischen Kodifikationen
Anu Raudsepp: Leevaku hüdroelektrijaama taastamine komsomoli löökehitusena 1947 – müüt või reaalsus? Raudsepp

Summary: On the reconstruction of the Leevaku hydroelectric plant as a Komsomol shock-building objekt in 1947 – a myth or reality.
Monika Levkin: 1947. aasta rahareformist NSV Liidus ja Eesti NSVs: teostamine ja vastukajad ühiskonnas Levkin
Summary: Monetary reform of 1947 in Soviet Union and Estonian SSR: implementation and responses in society
Tiit Rosenberg: Eesti seltsiliikumisest ja selle ajaloo uurimisseisust Rosenberg
Zusammenfassung: Über die Vereinsbewegung in Estland und den gegenwärtigen Stand der Erforschung ihrer Geschichte
Lea Leppik: Vanemuise Selts ja Tartu ülikool Leppik
Summary: Vanemuine Cultural Society and the University of Tartu
Lea Teedema: Seltsielust Tartus 1860. aastatel Teedema
Zusammenfassung: Vereinswesen in Dorpat (Tartu) in den 1860er Jahren
Mare Rand: „Aleksander vaid, ja üksnes tema, lõi Sulle, Dorpat! Sinu noorussära“ – Adalbert Philipp Cam(m)erer Tartu üliõpilasest koolimeheks ja luuletajaks Rand
Zusammenfassung: „Alexander nur, und Er allein, Gab Dir, Dorpat! Diesen Jugendschein“ – Adalbert Philipp Cammerer vom Dorpater Studenten zum Schullehrer und Dichter
Kärt Summatavet: Traditsioon? Inspiratsioon! Allikad arhailise kultuuri süvakihtides Summatavet
Zusammenfassung: Einige Gedanken in Verbindung mit der Ausstellung „Tradition? Inspiration! Inspirationsquellen und Erinnerungslandschaften“

Kokkuvõtted: Kokkuvõtted

Martin Malve: Inimluud Narva Triumfi bastioni alt: kesk- ja varauusaegne kalmistu
Tõnu Raid: Tartu ajaloolistel linnaplaanidel 1600–2010
Kersti Taal: Õpetatud Eesti Selts ja Vanemuise Selts
Brita Melts: Geograafia ja loomingulisus kirjanduslikes omailmades

 

 

 

 

Stenhus´id, arx´id, torne´d. Eesti mõisaarhitektuuri vanim kihistus. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad XI

Tartu 2016, kõvaköide, 160 lk

Autor: Ants Hein

Toimetaja: Heiki Valk

Õpetatud Eesti Selts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ÕES aastaraamat 2014 / The Yearbook of Learned Estonian Society 2014

Tartu, 2014, kõvaköide, 155 lk. Hind: 8 €

            Toimetus/Editors:   Pille-Riin Larm, Piret Õunapuu, Kersti Taal, Mart Kuldkepp, Maria Smirnova, Kadi Kass, Heiki Valk (peatoimetaja/editor-in-chief)

            Rahvusvaheline toimetuskolleegium/  International Editorial Board:

Dorothee M. Goeze (Saksamaa), Kalervo Hovi (Soome), Aleksander Loit (Rootsi), Raimo Raag (Rootsi), Toivo Ü. Raun (USA), Seppo Zetterberg (Soome)

 

 

Artiklid:

Evelin Arust: Ene Mihkelsoni varasem luule – retseptsioon ja tekstianalüüs Arust
 Summary:  The Motif of Home in the early Poetry of Ene Mihkelson
Kalle Kasemaa:
 Araabia tekstide tõlkimisest Kasemaa
Summary: About the Translation of Arabic Texts
Malle Salupere: Täpsustusi ja täiendusi Masingute suguvõsatabeleisse Salupere
Zusammenfassung: Präzisierungen und Ergänzungen zum Stammbaum der Masings
Anu Raudsepp: Rahvarõivad ja esimene Eesti nõukogude üldlaulupidu – rahvarõivad ideoloogia kütkes Raudsepp
Summary: National Costume and the First Soviet Estonian Song Festival – National Costume in the Service of Ideology
Boris Veizenen: Oma kujutamise võimalusi XX sajandi esipoole eesti reisikirjades E. Bornhöhe, K. A. Hindrey, F. Tuglase, K. A .Rumori tekstide näitel Veizenen
Summary: Imagining the Self in the Estonian Travelogues of the first half of the 20th century based on the texts of E. Bornhöhe, K. A. Hindery, F. Tuglas and K. A. Rumor
Kaur Alttoa: Tartu Jaani kirik ‒ kas katkumemoriaal? Alttoa
Summary: St. John´s Church in Tartu – A Plague Memorial?

 

Kokkuvõtted: Kokkuvõtted

Taavi Pae, Erki Tammiksaar: 75 aastat haldusreformist
Toomas Karjahärm: 1905. aasta Eestis: komiteed ja vägivald maal
Enn Ernits: Vanaturgi raidkirjad. Levik, avastus- ja uurimislugu, tekstid
Martin Malve: Haapsalu Võllamägi – ajalugu ja arheoloogia
Ants Hein: Stenhus’id, steinwerk’id, festes haus’id, sloth’id, castellum’id, castrum’id, arx’id, torne’d, parochia murata’d… Lisandusi keskaegsete kivimõisate ja väikelinnuste levikkaardile Eestis
Ründo Mülts: Isamaa teenistuses – August Jürmani (Jürima) tegevus agronoomi, poliitiku ja majandusmehena
Heiki Valk: LEARNED ESTONIAN SOCIETY

 

 

 

 

            ÕES aastaraamat 2013 / The Yearbook of Learned Estonian Society 2013

Tartu, 2014, kõvaköide, 268 lk. Hind: 8 €

            Toimetus/Editors:   Kadi Kass, Tiit Rosenberg, Kersti Taal, Tõnu Tannberg, Heiki Valk, Piret Õunapuu (peatoimetaja/editor-in-chief)

            Rahvusvaheline toimetuskolleegium/  International Editorial Board:

Dorothee M. Goeze (Saksamaa), Kalervo Hovi (Soome), Aleksander Loit (Rootsi), Raimo Raag (Rootsi), Toivo Ü. Raun (USA), Seppo Zetterberg (Soome)

 

 

Artiklid:

HEIKI VALK: Püha Võhandu rahvausundis ja -pärimuses  Valk
     Summary: Sacred River Võhandu
TOOMAS PUNG: Baltisaksa teadlasperekond von Oettingenid Pung
     Zusammenfassung: Die Wissenschaftlerfamilie von Oettingen
AGO PAJUR: Eesti ajutine valitsus priiuse põlistumise vaatepunktist Pajur
Zusammenfassung: Die Provisorische Regierung Estlands
KRISTEL RATTUS: Paljuhäälne Eesti: kultuuriloo püsinäituse „Eestimaa kahekõned“ koostamisest Eesti Rahva Muuseumis Rattus
     Summary: The Many Voices of Estonia: Preparing the New Permanent Exhibition “Estonian Dialogues” into the New Building of the Estonian National Museum
MARTEN SEPPEL: Vene keskvalitsuse kartulikampaania Eesti- ja Liivimaal 1840. aastatel Seppel
     Summary: The potato campaign of the Russian central government in the provinces of Estland and Livland in the 1840s
ANTI LILLAK: Setode kujunemise kohta käivast diskussioonist Lillak
     Summary: On The Discussion Concerning The Ethnogenesis Of Seto People
MART KULDKEPP: Eesti Vabadussõja vabatahtlike värbamine Rootsis. Kuldkepp
     Summary: Recruitment of Swedish Volunteers in the Estonian War of Independence
KAUR ALTTOA: Eesti keskaegne kirik redupaigana? Alttoa
     Summary: The Medieval Churches of Estonia as a Refuge?

Kokkuvõtted: Kokkuv6tted
KERSTI TAAL: Õpetatud Eesti Seltsi raamatukogu läbi aegade Taal
ROOSMARII KURVITS: Naised eesti ajakirjanduspiltidel 1848–1940
TIIT ROSENBERG: Künnivaod. Uurimusi Eesti  18.–20. sajandi agraarajaloost
ERKI TAMMIKSAAR: Põlevkivitööstuse sünd Eestis
DOROTHEE M. GOEZE: Möglichkeiten und Grenzen der Kulturvermittlung in Zeiten des Kalten Krieges. Der estnische Literatur- und Kulturwissenschaftler Otto A. Webermann (1915–1971)
KRISTA OJASAAR: Tartu Kirjandusmaja ja Kultuurkapital
MEELIS FRIEDENTHAL: Vesimärgid ja paber varauusaegses Eestis
PILLE-RIIN LARM: Lydia Koidula retseptsioon ja müüdi kujunemine
Õpetatud Eesti Seltsi tegevus 2013. aastal
Activities of the Learned Estonian Society in 2013

 

 Peitleid Lõhavere linnamäelt. Käsitöö- ja ehtevakk 13. sajandi algusest. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 10

Tartu-Tallinn 2014, kõvaköide, 144 lk

Autorid: Silvia Laul, Ülle Tamla

Tartu Ülikooli arheoloogia osakond, Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, Õpetatud Eesti Selts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÕES aastaraamat 2012

 The Yearbook of Learned Estonian Society 2012

 Tartu, 2013, kõvaköide, 271 lk. Hind: 8 €

 Toimetus/Editors:   Kadi Kass, Pille-Riin Larm
Marten Seppel, Tõnu Tannberg, Heiki Valk peatoimetaja/
editor-in-chief)

  Rahvusvaheline toimetuskolleegium/  International Editorial Board:
Dorothee M. Goeze (Saksamaa), Kalervo Hovi (Soome), Aleksander Loit (Rootsi), Raimo Raag (Rootsi), Toivo Ü. Raun (USA), Seppo Zetterberg (Soome)

 

Artiklid:
MARJU LUTS-SOOTAK: Eesti õigusajakirjanduse tsaariaegne kevade. Luts
Zusammenfassung: Die Ursprünge der estnischsprachigen Rechtszeitschriftenliteratur aus der Zarenzeit.

KAARINA REIN: Euroopalikust meditsiinist Tartus keskajast 17. sajandi keskpaigani.
Summary: European Medicine in Tartu from the Middle Ages to the Middle of the 17th Century. Rein

URSULA HAAVA: Ernst Gottlob Jaesche – imearst Häädemeeste pastoraadis. Haava
Summary: Ernst Gottlob Jaesche – a Healer in Häädemeeste Parsonage. 

KAUR ALTTOA: Kui Tartus polnud veel Toomemäge. Alttoa
Zusammenfassung: Als es in Tartu/Dorpat noch keinen Domberg gab.

MADIS MAASING: Markkrahv Wilhelmi suhted Tartu piiskoppidega (1530.–1550. aastatel). Maasing
Summary: The relations between margrave Wilhelm of Brandenburg and the Bishops of Tartu (from the 1530s to 1550s). 

TIIT ROSENBERG: Maareformist Eesti Vabariigi Virumaa Narva-tagustes valdades 1920–1940. Rosenberg
Summary: The 1919 Estonian Land Reform in Virumaa District’s Trans-Narva Parishes.

JANIKA PÄLL: „Vale toel ei kõnet ma värvi“, vaid tõtt räägin, nii nagu käsib mind rinnus hing. Laenatud mõttetera roll Tartu humanistide juhuluules. Pall
Summary: „I don’t colour my speech with lies, but tell the truth, as told by my soul in my breast.“ The role of the borrowed quotation or maxim in the casual text by humanist authors from the Academy of Tartu.

KAIRIT KAUR: Liivimaa luuletajanna preili von Graf ja tema luuletuste Hupeli „Põhja mistsellides“ ilmumise tagamaad. Kaur
Zusammenfassung: Die livländische Dichterin Fräulein von Graf und die Hintergründe der Veröffentlichung ihrer Gedichte in August Wilhelm Hupels „Nordische Miscellaneen“ (1781)

JÜRGEN BEYER: Mereröövlite panus Johann Fischeri kirjastustegevusse varauusaegses jututraditsioonis Beyer

REBEKKA LOTMAN. Varane eesti sonett: aeg ja ruum. Lotman
Summary: Early Estonian Sonnet: Time and Space.

LEA LEPPIK: Kõrgharidus sotsiaalse mobiilsuse tegurina pikal 19. sajandil. Leppik
Summary: Higher education as a social mobility factor.

Kokkuvõtted:
PILLE-RIIN LARM: Epigonismist 19. sajandi lõpu eesti kirjanduses.
TÕNU RAID: Tartu ajaloolistest linnaplaanidest.
Õpetatud Eesti Seltsi tegevus 2012. aastal.                                  

 

 

ÕES aastaraamat 2011 /
The Yearbook of Learned Estonian Society 2011

Tartu 2012, kõvaköide, 284 lk

Hind: 8

Toimetus/Editors:   Arvo Järvet, Kadi Kass, Arne Merilai, Tiit Rosenberg, Kersti Taal, Tõnu Tannberg, Heiki Valk (peatoimetaja/editor-in-chief)

Rahvusvaheline toimetuskolleegium/ International Editorial Board:
Dorothee M. Goeze (Saksamaa), Kalervo Hovi (Soome), Aleksander Loit (Rootsi), Raimo Raag (Rootsi), Toivo Ü. Raun (USA), Seppo Zetterberg (Soome)

 

Artiklid/Articles (with summaries in English or German)

JÜRI VIIKBERG, KRISTIINA PRAAKLI: Väliseestlased ja nende keel. Pidepunkte uurimisloost Viikberg-Praakli
    Summary: A study of the Estonian language in diaspora

KERSTI TAAL: Võitlus Tartu–Petseri raudtee ümber 1920. aastatel Taal
    Summary: The struggle for the Tartu–Pechory railway in the 1920s

VALVE-LIIVI KINGISEPP: Villem Reiman ja eesti vana kirjakeel Kingisepp
    Zusammenfassung: Villem Reiman und das ältere Schriftestnische

PIRET ÕUNAPUU: Eesti Rahva Muuseumi strateegiad ja praktikad rahvaga suhtlemisel muuseumi algusaastatel Ounapuu
Summary: Estonian National Museum: Public communication strategies and practices in the initial years

AIN MÄESALU: Uusi andmeid Mihkli kiriku vanemast ajaloost Maesalu
    Summary: New data on the early history of the church of Mihkli

MARTIN MALVE: Inimluud Mihkli kiriku võlvidelt Malve
    Summary: Human remains on the vaulted ceiling of Mihkli Church

LIINA LUKAS: Kohapärimuslik luule nädalalehes Das Inland Lukas
Zusammenfasssung: Die Sagendichtung in der Wochenschrift Das Inland

MARI-ANN PALM: Friedrich Reinhold Kreutzwaldi keelekasutusest Inlandis Palm
Zusammenfassung: Zum Sprachgebrauch Fr. R. Kreutzwalds anhand seiner Beiträge in der Wochenschrift Das Inland

MALLE SALUPERE: Bulgarin ja muud vene teemad ajakirjas Inland Salupere
Zusammenfassung: Bulgarin und andere Russische Themen in der Zeitschrift Das Inland

TUULI KURISOO: Ristripatsid Eesti 12.–13. sajandi laibakalmistutes: kas ehted või usu tunnused? Kurisoo
Summary: The cross-shaped pendants of inhumation burials in 12th-13th century Estonia: adornments or signs of belief?

Kokkuvõtted: Kokkuv6tted
HEIKI VALK: Setomaa tsässonad rahvauskumustes ja kommetes
KRISTIINA TIIDEBERG: Setu taluarhitektuur: traditsioonid ja tänapäev
MART NIKLUS: Pilk tänapäeva Venemaale: eesti kommunismivangide silme läbi
MERIKE JÜRJO: Naiskodukaitse eile ja täna
MARIANN RAMMO: Tartu linnaruumiliste dominantide muutumine seoses linna identiteedi muutumisega
KATRE KAJU: Reisialbumitraditsioonist varauusajal ja Adam Andreae reisialbumist (1696–1702)
OTT KURS, HEIKI VAIBLA: Patrick von Glasenapp – ühe baltlase lugu
JANET LAIDLA: Arheoloogiateated ajakirjas Inland
KERSTI TAAL: Õpetatud Eesti Seltsi tähtsaim väljaanne „Kalevipoeg“
LEMMIT KAPLINSKI: Õpetatud Eesti Seltsi trükiklišeede trükimuuseumisse jõudmise lugu
TIIT ROSENBERG: Õpetatud Eesti Seltsi tegevus 2011. aastal
TIIT ROSENBERG: Activities of the Learned Estonian Society in 2011
Õpetatud Eesti Seltsi ettekandekoosolekud 2011. aastal
ÕES 2011 aastaraamatu autorid

 

 

ÕES aastaraamat 2010 /The Yearbook of Learned Estonian Society 2010

Tartu 2011, kõvaköide, 304 lk

Hind: 8 €

Toimetus/EditorsDorothee M.Goeze (Saksamaa), Tiiu Jaago, Kadi Kass, Marju Luts-Sootak, Tiit Rosenberg, Marten Seppel, Kersti Taal, Tõnu Tannberg, Enn Tarvel, Heiki Valk.

 Rahvusvaheline toimetuskolleegium/
International Editorial Board:
Gabor Bereczki (Ungari), Kalervo Hovi (Soome), Aleksander Loit (Rootsi), Toivo Ü. Raun (USA), Seppo Zetterberg (Soome)

 

Artiklid/Articles (with summaries in English or German):
HEIKI VALK: Setomaa kui ajalooline ruum: lisamärkusi kaugema mineviku kohta. Valk
Summary: Setomaa in the historical space: Additional notes on the distant past.
KRISTA ARU: Seltsi muuseumist riigi keskmuuseumiks: ikka ajutiste lahendustega. Aru
Summary: Changes in the Estonian National Museum from 1909 to the present.
MARTIN MALVE: Kaks luustikku Tartu toomkirikust: arheoloogia ja osteoloogia andmed. Malve
Summary: Two skeletons from the Tartu Cathedral Cemetery: archaeological and osteological data.
MARGE RENNIT: Prantsuse rännumees Aubry de La Motraye ja tema 18. sajandi I poole Balti provintside kirjeldused. Rennit
Summary: French traveller Aubry de La Motraye and his descriptions of Baltic provinces from the first half of the 18th century.
MÄRT UUSTALU: Poolmõisatest ja nende omanikest Eesti- ja Liivimaal. Uustalu
Summary: About semi-manors and their owners in Estland and Livland.
MARTEN SEPPEL: Kui haiged olid talurahva silmad Liivimaal 19. sajandi alguses? Seppel
Summary: How common were eye illnesses amongst the peasantry in Livonia at the beginning of the 19th century?
DOROTHEE M. GOEZE: Der Alltag estnischer Displaced Persons. Die Sammlung Hintzer im Herder-Institut Marburg.
Eesti pagulaste igapäevaelu. Karl Hintzeri kogu Marburgi Herderi instituudis. Goeze
MERIKE RISTIKIVI: Idast läände: ladina terminid kui õiguskultuuri muutuse peegeldajad. Ristikivi
Summary: From east to west: Latin terms as a reflection of the change in legal culture.
TÕNIS LIIBEK: Tartu fotograafid ja Õpetatud Eesti Seltsi muuseumi fotokogu 19. sajandil. Liibek
Zusammenfassung: Tartuer Fotografen und die Fotosammlung des Museums der Gelehrten Estnischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert.
TIINA VÄHI: Kirjalikud teated eesti libahundipärimuse kohta kuni 20. sajandini alguseni. Vahi
Zusammenfassung: Schriftliche Überlieferungen zum Werwolfsglauben in Estland bis Anfang des 20. Jahrhunderts.
HENT-RAUL KALMO: 1988. aasta suveräänsusdeklaratsioon: silmakirjalikkuse tsiviliseeriv mõju. Kalmo
Summary: The Estonian Declaration of Sovereignty: An example of the civilising force of hypocrisy.

Kokkuvõtted: Kokkuvõtted
ENN TARVEL: Nädalategu
KAARINA REIN: Tartu esimese meditsiiniprofessori Johannes Raicuse elu ja tegevus
MARI LÕHMUS: Arheoloogiatalv Tallinna–Narva maanteel Kukrusel: ülevaade kaevamistest ja esialgsetest tulemustest
ANU PALLAS: Ajaleht Olevik, Jüri Tilk ja karskustrükis
EVE RANNAMÄE: Loomad kesk- ja varauusaegses linnas – esialgseid tulemusi Viljandi zooarheoloogilise materjali kohta
OTT KURS: 100 aastat dotsent Leo Tiigi sünnist
TIIT ROSENBERG: Õpetatud Eesti Seltsi tegevus 2010. aastal
TIIT ROSENBERG: Activities of the Learned Estonian Society in 2010

 

  

   ÕES aastaraamat 2009

   (Tartu 2010, 270 lk),

hind 8 €

 

 

 

 

 


Artiklid
:
ÜLLE TARKIAINEN: Rootsi maamõõtjate tegevus Liivi- ja Eestimaal 17. sajandil
KRISTI VAHER: Naiste positsioon varases ja klassikalises Kreeka ühiskonnas
KAIDO LAURITS: Eestlaste seltsitegevus Brasiilias ja Argentinas 1920.–1930. aastatel
ULRIKE PLATH: Liivimaa spargel: kustunud mälestusi Balti aiandusajaloost 18. ja 19. sajandil
KERSTI TAAL: Noor Eduard Laugaste teadusseltside lummuses
LIINA PAALES: Isikuviipenimed kuuljatele
PEETER JÄRVELAID: Eesti Vabariigi esimene prokurör Jaan Teemant
DOROTHEE M. GOEZE: Riigiaktidest ja käsitööarvetest: Baltica arhivaalide mitmekesisusest Herderi Instituudi kogudes Marburgis
TARMO PIIR: Villem Reimani ja Jakob Hurda kirjavahetus aastatel 1884–1904
ANU RAUDSEPP: Tartu Ülikooli usuteaduskonna dekaani professor Siegfried Aaslava saatusest Siberis 1946–1955
HELMUT PIIRIMÄE: Alternatiivsed variandid eesti rahvusülikoolile

Kokkuvõtted:
HEIKI VALK: Uut Lõuna-Eesti muinaslinnuste vanuse kohta: uurimistulemusi 2005–2008
EVA-KAIA VABAMÄE: Biidermeiermööbel Eestis 19. sajandi interjöörides
TIIU JAAGO: „Järge oodates… ” Prof Eduard Laugaste 100. sünniaastapäevale pühendatud konverents
TOOMAS ANEPAIO: Järjepidevus Eesti omandiõiguses 19.–20. sajandil. Balti Eraseaduse, EW Maaseaduse ja ENSV kolhoosi näidispõhikirja ühisosa
AADU MUST: Arhiivileid: Tori komsomoliorganisatsioon 1949–1951
EERO MEDIJAINEN: USA eriesindus Venemaa Balti provintsides 1919–1922
TIIT ROSENBERG: Õpetatud Eesti Seltsi tegevus 2009. aastal
TIIT ROSENBERG: Activities of the Learned Estonian Society

    

 

ÕES aastaraamat 2008

(Tartu 2009, 260 lk),

hind 7 €

 

 

 

 

 

Artiklid:
TIIT ROSENBERG: Eesti Kirjanduse Seltsi ajalootoimkonna tegevusest 1908–1940
Zusammenfassung: Über die Tätigkeit der Geschichtskommission der Estnischen Literaturgesellschaft 1908-1940
SVEN LEPA: Kingstoni hertsoginna ning Voka ja Toila mõisad aastatel 1781–1806
Summary: The Duchess of Kingston and the Manors of Voka and Toila from 1781 to 1806
KERSTI LILOSON: Hobusevargused Põlva kihelkonnas 19. sajandi lõpul
Zusammenfassung: Pferdestehlen im Kirchspiel Põlva am Ende des 19. Jahrhunderts
INDREK PAAVLE: Vallapartorgid – režiimi esindajad Eesti külas 1940. aastate teisel poolel
Summary: Rural municipal Party organisers: representatives of the Soviet regime in Estonian village in the second half of the 1940s
REET BENDER: Oskar Masing ja Baltisaksa sõnaraamat
Zusammenfassung: Oskar Masing und Deutschbaltisches Wörterbuch
HEIKI VALK: Õpetatud Eesti Selts 1988–2008
Summary: The Learned Estonian Society in 1998–2008
KERSTI TAAL: Georg Julius Schultz-Bertram – baltisakslasena eestlaste seas
Summary: Julius Schultz-Bertram – a Baltic-German among Estonians
ÜLLE TARKIAINEN: Herbert Ligi agraarajaloolasena
Summary: Herbert Ligi as an agrarian historian
MÄRT UUSTALU: Tartumaa rüütlimõisate omanikest 18. sajandi algusest 1919. aastani (seisusliku koosseisu analüüs)
Summary: Knight Manors of Tartumaa from the Beginning of the 18th Century to the Year 1919: Classes as Manor Owners

Kokkuvõtted:
PIRET TOOMET: Pál Hunfalvy Reis Läänemere provintsides
HEINO MARDISTE: Maakaartide salastamine ja moonutamine Nõukogude Liidus ENSV kaartide näitel
ENN KÜNG: Vello Helk ajaloolase ja arhivaarina
MART NIKLUS: Vello Helk ajakirjanikuna ja tema kirjavahetusest
PEETER JÄRVELAID: Ilmar Tammelo (1917–1982) teadlaseks kujunemine
OTT KURS: Herbert Ligi ja ÕESi taastamine
KAAREL, KAROLINA ANTONS: Kuidas õpetada ajalugu läbi spordi?
TIIT ROSENBERG: Õpetatud Eesti Seltsi tegevus 2008. aastal
TIIT ROSENBERG: Activities of the Learned Estonian Society in 2008

 

 

 

   ÕES aastaraamat 2007

Tartu 2008

230 lk

Hind 6 €

  

 

Artiklid:
AADU MUST: Jalaraua kõlin: eestlastest sundasunikud Siberis 19. sajandil ja 20. sajandi algul
Summary: The Clanging of Foot Chains: Banished Estonians in Siberia in the 19th century and the beginning of 20th century
ELVI NASSAR: Põllumajandusnäitused Tartus, Tallinnas ja Moskvas 1940.–1941. aastal
Summary: Agricultural exhibitions in Tartu, Tallinn and Moscow 1940–1941
HESI SIIMETS-GROSS: Sotsiaalsed ja majanduslikud põhiõigused Eesti põhiseadustes kahe maailmasõja vahel – kaunid sõnad või toimivad normid?
Summary: Social and Economic Basic Rights in the Constitutions of the Estonian Republic (1920–1940) – Beautiful Words or Functioning Norms?
KADRI TOOMING: Väljarändamisliikumise õiguslik regulatsioon 1889–1914 Lõuna-Eesti näitel
Summary: The Legislation of Emigration between 1889–1914: Theory and Practice in the Example of Southern Estonia
ILMAR ROOTSI: Hunt ja inimene: suhetest läbi aegade
Summary: Wolf and Man: Relationship Through Time
ESTER ORAS: Leiukontekstist tõlgenduseni Eesti noorema rauaaja aarete näitel
Summary: From the Context of Finds to Interpretation: The Example of Estonian Late Iron Age Finds.
KERLI VALK: Martensi klausel rahvusvahelises õiguses – teooria ja praktika lahendamata akord.
Summary: The Clause of Martens in International Law: The Unsolved Chord of Theory and Practice.
MARTEN SEPPEL: Mis on pärisorjus?
Summary: What is Serfdom?
OTT KURS: Kesk-Skandinaavia metsasoomlaste asustus- ja uurimisloost
Summary: Of the Study and Settlement of Central-Scandinavian Forest Finns.

Kokkuvõtted:
MATI LAUR: Peccatum contra sextum Pärnu maakohtus 1740. aastatel.
ARGO KUUSIK: Saksa politseisüsteem Eestis 1941–1944.
SIRJE TAMUL: Keiserliku üliõpilase nimiväärtus – üliõpilane Tartu ülikooli rahastus (1802–1918).
HEIKI VALK: Õpetatud Eesti Seltsi tegevus 2007. aastal
HEIKI VALK: The Learned Estonian Society in 2007

 

ÕES aastaraamat 2006

Tartu 2008
272 lk, kõvaköide 

Hind 6 €

 

 

Artiklid:
TOIVO Ü. RAUN:  Rahvuslik identiteet Eestis ja Soomes 1905–1917
KAIDO LAURITS: Vähemusrahvuste kultuuromavalitsuse seadus ja Saksa Kultuuromavalitsus Eesti Vabariigis 1925–1940
OLEV LIIVIK: Rahvus- ja naispoliitika Nõukogude Eestis: Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee aparaadi rahvuslik ja sooline koosseis 1945–1953
JANET LAIDLA: Thomas Hiärn ja tema Eesti-, Liivi- ja Lätimaa ajalugu
KAAREL VANAMÖLDER: Täiendusi ja mõtisklusi maanõunik Otto Fabian von Wrangelli ajaraamatu osas
LJUDMILA DUBJEVA: Ajalooteadus Tartu ülikoolis19. sajandi lõpul – 20. sajandi algul
SIRJE TAMUL: Annetustest Tartu linnale ja ülikoolile 19. sajandil
MEELIS MARIPUU: Saksa okupatsioonivõimude kinnipidamiskohad Eestis 1941–1944
KALERVO HOVI: Murrang Prantsuse Idaeurooopa liidupoliitikas 1924–1927. Kas oli olemas Balti paralleel?
TIINA VÄHI: Ülevaade eesti nõiaprotsesside uurimisest
KERSTI TAAL: Peterburi eestlased Õpetatud Eesti Seltsis

Kokkuvõtted:
EERO MEDIJAINEN: “Ajalooline vale” – neutraliteet Tartu rahulepingus
MARTTI VELDI: Teedest ja kommunikatsioonist Kagu-Eestis muinasaja lõpus ja keskajal
PIRET ÕUNAPUU: Eesti Rahva Muuseumi asutamisest ja algusaastatest
LAURI MÄLKSOO: Õigus ja poliitika „tsivilisatsioonide kokkupõrkes”: Dorpati/ Jurjevi/ Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professorid ja nende argumendid 1855–1985
KEN KALLING: Kutsekojad Eestis (1924)1934–1940
RIINA RAMMO: Muinas- ja keskaegse rõivastuse uurimisest Eestis arheoloogilise materjali põhjal
HEIKI VALK: Õpetatud Eesti Seltsi tegevus 2006. aastal
HEIKI VALK: The Learned Estonian Society in 2006.

   

 Õpetatud Eesti Seltsi
Toimetised XXXV
Tundmatu Friedrich
Georg von
Bunge
 
Tartu 2006, kõvaköide, 272 lk
   hind 11 €
Materjale Õpetatud Eesti Seltsi
konverentsilt 200 aastat prof
Friedrich Georg von Bunge (1802–
1897) sünnist Tartu Ülikooli ajaloo
muuseumis 27. aprillil 2002

Õpetatud Eesti Selts ja
TÜ õigusteaduskond

 

Sisukord:
Tiit Rosenberg: Bunge-aegne Tartu
Katrin Roosileht: Lisandusi F. G. von Bunge eluloole
Lea Leppik: F. G. von Bunge Tartu linnaametnikuna
Peeter Järvelaid: F. G. von Bunge als Professor an der Universität Dorpat/Tartu (1831–1842)
Malle Salupere: F. G. von Bunge ja Tartu kultuuriajakirjad
Kersti Taal: F. G. von Bunge ja Õpetatud Eesti Selts
Erki Tammiksaar: F. G. von Bunge Tartust lahkumise tagamaadest (1843)
Kalmer Mäeorg: F. G. von Bunge Tallinna raehärrana 1843–1856
Christina Kupffer: Friedrich Konrad Gadebusch (1719–1788) und Friedrich Georg von Bunge
Gert von Pistohlkors: F. G. von Bunge und das ständische Denken in den Ostseeprovinzen bis 1905/06
Marju Luts: Das Verhältnis der Rechtsgeschichte zur Rechtsdogmatik im Werk von F. G. von Bunge
Toomas Anepaio: F. G. von Bunge ja Balti Provintsiaalseadustiku IV köide
Alar Läänelaid: Botaanik Alexander von Bunge sen. nimi taimeliikidel

 

ÕES aastaraamat 2004–2005
(Tartu 2006, 365 lk, hind 4 €)
Artiklid
Aivar Põldvee: Konstrueeritud Forselius. Kroonikast Kalevipojani ja edasi
Ott Kurs: Tänapäeva Krimm, selle rahvastik ja sealsete eestlaste olukord
Jana Treier: Alushariduse raamõppekava rakendumisest ja lasteaedade õppekavade koostamisest
Hiromi Komori: Eesti uurimisest Jaapanis
Kersti Taal: Jürgensoni-näoline Õpetatud Eesti Selts
Malle Salupere: Pedagoog Martin Asmuss
Kersti Taal: Seitsekümmend viis aastat eestikeelset Õpetatud Eesti Seltsi: eesti keel ja eestlased seltsi varasemas ajaoos
Marten Seppel: Suure näljaaja 1695–1697 õppetunnid ehk Liivimaa majanduskontorite ettepanekud näljahäda ärahoidmiseks tulevikus
Kaido Jaanson: Arthur Siefeldt-Simumägi (1889–1939): ühe eestlase elu Eestimaata
Merike Ristikivi: Ladina keel tänapäeva juriidilises kirjanduses
Enn Ernits: Vadja keel ja kultuur ajalookatlas
Marju Luts: Kohtupidamine “terve mõisahärramõistuse” järgi? Justiitspersonali professionaliseerumise eripäradest Eestimaa kubermangus 19. sajandil
Katrin Roosileht: Sotsiaalhoolekande institutsionaalsest arengust Euroopas 20. sajandi alguseni ja selle mõjust Eestile

2. Ettekanded
Allan Liim: 200 aastat Tartu kubermangugümnaasiumi asutamisest
Karl Laantee: Ameerika Hääle tippaeg president Ronald Reagani valitsemisajal
Tiit Rosenberg: 1867.–1869. aasta näljahäda Eestis ja hädaabikomiteede tegevus

3. Kokkuvõted
Mart Laar: Eelärkamisaja pärandus ärkamisajale
Mihkel Veiderma: Hõimuliikumine kahe maailmasõja vahel
Urmas Sutrop: Keelepuud ja keelepuu teooria kujunemine
Anu Järs: Supelkorraldus Eesti kuurortides 19.–20. sajandil
Tõnu Raid: Eesti teedevõrgu kujunemine Rootsi 17. sajandi kaartidel
Jüri Kivimäe: Arved Taube ja Hans Kruusi eesti-saksa vahekorrast 1930. aastate ajalookirjutuses
Toivo Raun: Rahvuslik identiteet Eestis ja Soomes
Pearu Kuusk: Eesti NSV Siseministeerium/ Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi Banditsismivastase Võitluse Osakond (1944–1947)
Jaak Valge: Demokraatia ja ebademokraatia
Heiki Valk: Uut Lõuna-Eesti linnustest 2005. aasta kaevamistelt: Tilleoru, Kirumpää, Vastseliina ja Viljandi Suusahüppemägi
Arvi Haak: Uusi andmeid Viljandi ordulinnuse uurimisest (2000–2004)
Heiki Valk: Õpetatud Eesti Selts 2004. ja 2005. aastal

ÕES aastaraamat 2003
(Tartu 2005, 303 lk, hind 3 €) (välja müüdud!)

Artiklid:
Tiiu Jaago: Pärimuslik ajalugu ja Fr. R. Kreutzwald
Tiit Rosenberg: Ühest Fr. R. Kreutzwaldi sõprussuhtest (Vastseliina noor mÕisahärra Guido von Liphart)
Heiki Valk:“Kalevipoeg” kui ajaloonägemus ja ajalookäsitus
Sergei Kruks: Kalevipoeg ja Lacplesis: Kuidas kujutame ette oma ühiskonda?
Marge Konsa: Tee normaalteadusest normaalseks teaduseks: Eesti arheoloogia suundumusi 1990. aastatel
Tõnu Tannberg: Kremli kavad Eesti suhtes 1953. aasta suvel
Andres Andresen: Luterlikud territoriaalkirikud Baltimaades 16.–19. sajandil
Enn Küng: Nyeni linnakeskkonna kujunemisest 17. sajandi teisel veerandil
Katrin Kello: Taluinimestest ja nende liikumisvõimalustest 18. sajandi Liivi- ja Eestimaal
Merit Voore:Keskaegsed kaugpalverännakud ja Vana-Liivimaa
Art Leete: Põllumajanduse arendamine Nõukogude Põhjas 1920.–1940. aastatel
Anu Pallas: Ajakirjanikud ja nende elulood

2.Ettekanded ja kokkuvõtted:
Järvelaid, Peeter: Anton Hansen-Tammsaarega Tartus AD 1907–1911 ja 2003
Merilai, Arne: Eepos — pikem (pigem) lugulaul. Žanri küsimusi
Minnijahmetova, Tatjana: Kaama-taguste udmurtide traditsioonilised kombed
Rosenberg, Tiit: Ülevaade Teadusseltside ühiskonverentsist
Erelt, Mati: Emakeele Selts – minevik, olevik ja tulevik
Kurs, Ott; Punning, Jaan-Mati: Eesti Geograafia Selts ja meie kodumaa uurimine
Punning, Jaan-Mati: Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud teadusseltside ühiskonverentsi järeldused
Rosenberg, Tiit: Teadusseltside osa rahvuskultuuris ja Õpetatud Eesti Selts
Valk, Heiki: Õpetatud Eesti Selts 2003. aastal.

 

ÕES aastaraamat 2002
(Tartu 2004, 344 lk,  hind 3 €) (välja müüdud!)

Tanel Lepsoo: Intellektuaal muutuvas ajas: Sartre’i ja Semperi peale mõteldes.
Margit Sutrop: Geneetikast eetikani. Mida me suudame ja mida me tohime?
Tiit Rosenberg: Tartu ülikooli Vene ajaloo professor Alexander Brückner (1834-1896).
Sirje Tamul: Saksa oftalmoloog Arthur Bernard Brückner.
Peeter Järvelaid: Sissejuhatus kultuuripiiri teooriasse: professor Leo Leesment (1902-1986) Tartu ülikooli õppejõu ja inimesena.
Ott Kurs: Leo Leesment geograafi ja koduloolasena.
Märt Läänemets: Leo Leesmendi panus Eesti orientalistikasse.
Mare Rand: Leo Leesment ja tema käsikirjapärand TÜ raamatukogus.
Hesi Siimets-Gross: Leo Leesment ja Rooma õigus.
Kersti Taal: Leo Leesment ja Õpetatud Eesti Selts.
Ago Pajur: Sanitaarkindral Hans Leesment.
Epp Lauk: Mõnedest tähtpäevadest Eesti ajakirjanduses aastal 2002.
Anu Pallas: Ajakirjanik ja kirjanik Eduard Vilde (1865–1933).
Juhan Peegel: Lugejast tegijaks – kilde professionaalse ajakirjanduse kujunemisteelt.
Ott Kurs: Torniooru läänemeresoome asustusest.
Kersti Taal: Professor Evald Blumfeldti elu ja tegevus.
Tiia Ristolainen: Surmakultuuri suundumused tänapäeval: avalik ja privaatne.
Terje Lõbu: Vana-Laitsna valla eestlased ja Läti riik.
Sulev Vahtre: Balti kroonikate käsikirjadest Peterburi raamatukogudes.
Andres Gross: Uku Masingu akadeemiline tee 1931–1940.
Heiki Valk: Õpetatud Eesti Seltsi tegevus 2002. aastal.
Heiki Valk: The Learned Estonian Society in 2002.

ÕES aastaraamat 2000–2001
(Tartu 2003, 252 lk, hind 3 €)
Kersti Taal: Sakslus ja eestlus Õpetatud Eesti Seltsis 20. sajandi algul.
Sulev Vahtre: Timann Brakel ja Balthasar Russow.
Gennadi Salmijanov: Mari ajakirjanduse teke ja esimesed ajakirjanduslikud väljaanded.
Halliki Harro-Loit: Intertekstuaalne analüüs ajakirjanduslike tekstide dekonstrueerimise võimalusena.
Valeria Jakobson: Venekeelse ajakirjanduse roll Eesti ühiskonnas 1990. aastatel.
Richard Villems: Uurali keelkonna rahvaste geenitiigist.
Tiit Rosenberg: Baltica Marburgi arhiivides.
Väino Poikalainen: Kaljutaidesõnumeid muinasajast.
Lea Leppik: Kaks valgustatud valitsejat – Gustav Ewers ja Philippo Paulucci.
Kadi Grichin: Riiklik poliitika Petserimaa usuelu korraldamises 1920.–1930. aastatel.
Ken Kalling: “Kolm miljonit eestlast – see oleks juba midagi!” Esseelaadne sissejuhatus iibetemaatikasse.
Ott Kurs: Eestlased paljurahvuselises Krimmis.
Kersti Lust: “… palun meile ka inimese õigusi anda, sellega et meile ka maad antakse, mis meie ainus ülespidaja on.” Vabadikuküsimus Saaremaal 19. sajandil ja 20. sajandi algul.
Katre Talviste: Kuidas kõduneva Ajajrgu laituseta töö, kapitalismi ideeliste selektsionääride aretatud umbrohi ja kaunidusest jäänud jäle laip saavad mälestuseks kuldsest imelinnust. Prantsuse kirjanduse eesti retseptsiooni tunnusjooni 20. sajandil.
Õpetatud Eesti Seltsi tegevus 2000. ja 2001. aastal.
The Learned Estonian Society in 2000 and 2001.

ÕES aastaraamat 1994–1999 
(Tartu 2002, 454 lk, hind 3 €)
Artiklid:
Mall Hiiemäe: Suve vastuvõtu pühade rahvausundilisest taustast meil ja mujal;
Tiiu Jaago: Suguvõsaajalugu – kas müüt või tegelikkus?;
Ülle Sillasoo: Tartu 14. ja 15. sajandi jäätmekastide taimeleidudest;
Ülo Valk: Ristiusueelne kurat eesti folklooris;
Juhan Maiste, Kadi Polli, Mariann Raisma: Johann Wilhelm Krause ja Tartu ülikool;
Valve-Liivi Kingisepp: Sõnapaaridest O. W. Masingu Marahwa Näddala-Lehhesd;
Maarja Pärl-Lõhmus: Kontekste nõukogude ajakirjandustekstide analüüsiks
Jüri Ant: Isamaaliit rahva poliitilistest hoiakutest 1939. a kevadel;
Ahto Raudoja: Piiritagusest Setomaast 1996;
Ago Künnap: Põhja- ja lõunaeesti keele ajaloolisest taustast;
Mihkel Volt: Rootsi eesti ajalehtede sisust ja funktsioonidest aastail 1944–1991;
Eda Kalmre: Tänapäeva folkloorist;
Lembi Lõugas: Pärastjääaegse fauna kujunemine Eesti alal;
Tiit Rosenberg: Eesti 1919. aasta maareformi historiograafia;
Sulev Vahtre: Roimarite valmistatud ajalugu? Jüriöö ülestõusu uurimise metoodikast;
Jüri Peets: Tähtis tähtsusetus ehk rauatööndusjäätmed ja arheoloogia;
Ülle Tamla: Haruldasest hilisrauaaja hõbekäevõrust Angerjalt;
Kersti Taal: Õpetatud Eesti Selts Leo Meyeri ajal (1869–1899);
Mati Kröönström: Eesti ohvitserid – Georgi kavalerid;
Ott Kurs: Õpetatud Eesti Selts ja etniliste vähemuste uurimine. Raamatu “Etnilisi vähemusi ajas ja ruumis I” esitlus;
Helen Asveit: Raseduse vältimise meetodid vanemas eestikeelses meditsiinilises kirjasõnas (19. sajandi lõpp – 20. sajandi keskpaik);
Tiit Rosenberg: Kümme aastat Õpetatud Eesti Seltsi taastamisest;
Mart Velsker: Eesti kirjanduse uurimine 1990. aastatel;
Epp Lauk: Eesti ajakirjanduse uurimissuundadest 1990. aastatel;
Elle Vunder: Paradigma muutus Eesti etnoloogias;
Aigi Rahi: Eesti rahvastikukaotused 1940–1988;
Peeter Järvelaid: Eesti õigusajaloo uurimine 1988–1998. Ühe teadusharu lähiajalugu;
Aleksei Peterson: Indoeuroopa mõjutustest vepslaste põllunduses;
Toomas Anepaio: Tuntud tundmatu seadustik Balti eraseaduse väljaanded;
Urmas Peterson: Muutused Eesti põllumajanduslikus maakasutuses 1990. aastatel satelliidipiltidelt mõõdetuna;
Jaak Valge: Eesti sisemajanduse koguprodukt aastatel 1923–1938;
Kadi Grichin, Heiki Valk: Õpetatud Eesti Seltsi tegevus 1994–1999
Kadi Grichin, Heiki Valk: The activities of the Learned Estonian Society in 1994-1999;
ÕESi ettekandekoosolekud 1994–1999

ÕES Aastaraamat 1988–1993
(Tartu 1995, 284 lk, hind 2 €)
Tiit Rosenberg: Õpetatud Eesti Seltsi tegevus ajalooteaduse edendamisel;
Juhan Peegel: Eesti keele ja rahvaluule kogumis- ning uurimistööst Õpetatud Eesti Seltsis;
Jüri Linnus: Õpetatud Eesti Seltsi tegevus etnograafia valdkonnas;
Jüri Linnus: Oskar Kallas kui teadlane;
Halliki Harro: Jaan Tõnissoni ajakirjandusliku tegevuse piiramisest 1930. aastate teisel poolel;
Ea Jansen: Faehlmanni aeg;
Jüri Ant: Asutav Kogu Eesti Vabariigi ajaloos;
Toivo Raun: Some key guestions in Estonian history;
Torkel Jansson: Aufklärung, lokale Selbstverwaltung und freiwillige Vereine;
Jüri Linnus: Ilmari Manninen ja eesti etnograafia;
Mart Vel